1. 1. Charles van Monti Primas Tutu’s Lakatosh – Tata Mirando
  2. 2. Classic Cymbaal Tata Mirando
  3. 3. Tsecho-Mmje Gore Primas Djangela Mirando piano
  4. 4. Twei Gitare Primas moro Mirando
Tsecho-Mmje Gore Primas Djangela Mirando piano // Tata Mirando
  1. Tsecho-Mmje Gore Primas Djangela Mirando piano // Tata Mirando
  2. Charles van Monti Primas Tutu’s Lakatosh – Tata Mirando // Tata Mirando
  3. Classic Cymbaal Tata Mirando // Tata Mirando
  4. Twei Gitare Primas moro Mirando // Tata Mirando